Sidebar

Magazine menu

14
Sun, Apr

ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3มอบเครื่องเครื่อง UVC จำนวน30 เครื่องผ่านทาง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3มอบเครื่องเครื่อง UVC จำนวน30 เครื่องผ่านทาง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 น.พ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับเครื่อง UVC จำนวน30 เครื่อง จาก คุณเจิมใจ พรพิบูลย์

ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี ประธานฝ่ายหารายได้ สนตอ. ผู้ประสานติดต่อสั่งซื้อเครื่องดังกล่าวโดยทาง น.พ.สุวิทย์

กล่าวขอบคุณและ จะแจกจ่ายลง ทุก รพ.ขนาดกลาง-ใหญ่ รพ.ละ 2 เครื่องรพ.เล็ก รพ.ละ 1 เครื่อง ต่อไป