Sidebar

Magazine menu

27
Mon, May

กองทุน “ต.อ.รวมใจเพื่อสถาบัน”

Typography

กองทุน “ต.อ.รวมใจเพื่อสถาบัน”

คณะกรรมการกองทุนรวมใจเพื่อสถาบัน ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ประธาน นางนฤมล ศิริวัฒน์
รองประธาน นายเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน
กรรมการ นายวัธนชัย วิริยศิริ
กรรมการ นายไมตรี แซ่อึ้ง
กรรมการ นายเกษม เกียรติโชควิวัฒน์
กรรมการ             ดร.ปริญญา ทุมสท้าน
กรรมการ นางศรินทร์ญา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
กรรมการ นางเจิมใจ พรพิบูลย์
กรรมการ นางธัญญารัตน์ วิรัตน์โยสินทร์
กรรมการ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี (ผ.อ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
กรรมการและเหรัญญิก นางเสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล
กรรมการและเลขานุการ นายอภิชาติ เรืองศรี
 

กองทุน “ต.อ.รวมใจเพื่อสถาบัน”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อันเป็นที่รักของพวกเรา ยังคงมีความเป็นเลิศในการอบรม สั่งสอน ปลูกฝังจริยธรรม
และเป็นแหล่งผลิตต้นกล้าของแผ่นดินที่สำคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด ทำให้เกิดคนเก่งและคนดีของสังคมกระจายกัน
อยู่ทั้งในประเทศทั่วทุกจังหวัด และในต่างประเทศอีกมากมายดังที่พวกเราได้รับข่าวสารตามสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ถึงความสำเร็จ ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้ 9 ทุนทั้งหมด รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โอลิมปิกวิชาการหลายสาขา (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาเยอรมัน โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องคลื่นการ เดินทางของกิ้งกือ/การแตกของฝักต้อยติ่ง/รูปแบบการหุบของใบไมยราบและการหมุนของหางเมล็ดหญ้าหนวดฤาษี)

ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณที่ได้จากทางราชการและจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นเป็น 4,500 คนต่อปี (ม.4, ม.5 และ ม.6) สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) รวมทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มี ส่วนสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่โรงเรียน โดย สนตอ.เองมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ เช่น งานเดิน-วิ่งการกุศล งานคืนสู่เหย้า การแข่งขันกอล์ฟการกุศล และการจัดสัมมนาเตรียมอุดมฟอรั่ม เป็นต้น

แม้ว่าพวกเราชาว ต.อ.ทุกคนเข้ามาอยู่ในอ้อมอกแม่……
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในระยะเวลาอันสั้นเพียง 2-3 ปี แต่ลูก ต.อ.ทุกคนมีความรักและความผูกพันกับโรงเรียนอย่างมาก ความ ภาคภูมิใจในการที่เป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษามีมากเท่าใด พวกเราลูก ต.อ.ทุกคนคงรู้ซึ้งกับความภาคภูมิใจนั้นเป็นอย่างดี ทุก คนคงอยากช่วยสนับสนุนโรงเรียนที่พวกเราเคยได้ร่ำเรียนกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

โครงการ “Long Term Fund Raising” จากนักเรียนเก่า ต.อ. จึงได้เกิดขึ้นในโอกาสอันดีที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อายุครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2552 เพื่อให้นักเรียนเก่าที่มีมากกว่า 93,000 คน ได้มีโอกาสอย่างถ้วนหน้าใน การมีส่วนช่วยสนับสนุนโรงเรียน โดยจัดตั้งกองทุนขึ้นมา มีวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารที่สะดวก มีการบริหารกองทุนที่โปร่งใส ท่าน ที่ต้องการสนับสนุนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง อาจสนับสนุนเงินเข้ากองทุนทุกๆ ปี ในเดือนเกิดของท่าน ในช่วงวันปีใหม่หรือวัน สำคัญต่างๆ ที่ท่านต้องการทำบุญ อาจสนับสนุนในนามรุ่น หากเรามีนักเรียนเก่า ต.อ.มากกว่า 10,000 คน ช่วยสนับสนุนปีละ 1,000 บาท เราจะมีเงินเข้ากองทุนปีละมากกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับกองทุนที่จัดตั้งขึ้น พวกเรามีความเห็นสมควรควรใช้ชื่อว่า “กองทุนต.อ.รวมใจเพื่อสถาบัน” เพื่อสื่อถึงความร่วมมือ ร่วมใจของพวกเราชาว ต.อ.ที่มีความรัก ความผูกพัน ระลึกถึงและห่วงใยต่อความเป็นไปของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่ตลอดเวลา หากพวกเราชาว ต.อ.ทุกคนสนับสนุนกองทุนนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บุญกุศลที่พวกเราพร้อมใจกันกระทำนี้จะส่งผลให้โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาอันเป็นที่รักของพวกเราให้คงความเป็นเลิศตลอดไป

การบริหารกองทุน “ต.อ.รวมใจเพื่อสถาบัน”

- สนตอ. เปิดบัญชีกองทุน ใช้ชื่อว่า “ต.อ. รวมใจเพื่อสถาบัน” ใน 8 ธนาคารหลัก 
เงินในบัญชีที่มีการบริจาคเข้ามา สนตอ.จะไม่มีการเบิกไปใช้ เพื่อการบริหารใดๆ นอกจากการบริจาคต่อให้แก่ทางโรงเรียน เท่านั้น

- มีคณะกรรมการบริหารกองทุนนี้อย่างต่อเนื่อง

– วิธีบริจาคเงินเข้า “กองทุน ต.อ.รวมใจ เพื่อสถาบัน”

1.ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “กองทุน ต.อ.รวมใจ เพื่อสถาบัน” ส่งที่สนตอ. ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุน ต.อ.รวมใจ เพื่อสถาบัน” ที่ธนาคารตามรายการข้างล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบแจ้งความจำนงบริจาคเงินไปที่ สนตอ. หมายเลข 02-255-5880

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 

    เลขที่บัญชี 052-0-16297-8

- ธนาคารธนชาติ สาขาสยามสแควร์ 

    เลขที่บัญชี 098-6-01741-8