Sidebar

Magazine menu

14
Sun, Apr

มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

Typography

กว่า 40 ปีที่ได้ดำเนินการมา

มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 โดย คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ได้มองถึงอนาคตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งอาจพบปัญหาด้านสถานภาพของโรงเรียนและสถานที่ตั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกรุ่น โดยมีนักเรียนเก่ารุ่นอพยพ (ต.อ. รุ่น 6 และ ต.อ. รุ่น 7) เป็นแกนหลัก

กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2514 โดยมีอาจารย์คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการในระยะแรกได้มีผลงานในการช่วยหารายได้เพื่อร่วมก่อสร้างอาคารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาขึ้น

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจะให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งขณะนั้นได้พิจารณากันว่าในสถานภาพและที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน โรงเรียนยังไม่พร้อมจะดำเนินการดังกล่าว ภายหลังมีผู้บริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับมอบหมายให้ไปดูแล

จึงได้ร่วมกับมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาช่วยกันจัดตั้งเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ซึ่งมีนักเรียนทั้งชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย เพื่อรองรับความต้องการของสังคมและนักเรียนเก่า ซึ่งเป็นผลให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถคงสถานภาพเดิมได้ ต่อมาเจ้าของที่ดินได้ขอให้โรงเรียนใช้ชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์ของต้นตระกูล จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

จุดประสงค์หลักในระยะแรก มูลนิธิตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาและดูแลโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้กับทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนที่แยกออกไป เช่น โรงเรียนบดินทร์เดชา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นต้น

ก้าวสู่อนาคตร่วมไปด้วยกัน

ปัจจุบันมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถทำประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ตั้งไว้ คือ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

2. ส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

จะเห็นได้ว่า เป้าหมายหลักของการดำเนินงานมูลนิธิมุ่งเพื่อจะพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม พร้อมกับสร้างความสามัคคีและเป็นสวัสดิการให้แก่ชาวเตรียมอุดมศึกษาทุกคนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ศ. (พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ นักเรียนเก่าเตรียมอุดม รุ่นที่ 23 และอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (สนตอ.) อดีตประธานมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในวาระพ.ศ.2552-2562 ได้เรียนเชิญอดีตนายกฯและอดีตเลขาธิการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่รุ่น 22 ลงมา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิชาวเตรียมอุดมศึกษาอีกหลายท่าน ให้มาเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิเพื่อร่วมกันพัฒนาให้ความฝันของเราเป็นรูปธรรมขึ้นมา

คณะกรรมการมูลนิธิหวังว่าจากบทบาทในช่วงเวลาที่ผ่านมามูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีส่วนช่วยให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและการศึกษาของเยาวชนมีความก้าวหน้าได้ในระดับหนึ่ง หากเราจะผนึกกำลังให้นักเรียนเก่าซึ่งมีศักยภาพสูงในทุกทุกด้านของสังคมนอกเหนือจากการมาช่วยบริหารและผลักดันบทบาทของนักเรียนเก่าในแต่ละรุ่นแล้วเรายังจะมีเวทีของมูลนิธิที่สามารถเชื่อมต่อแนวคิดในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนและการศึกษาของส่วนรวมได้อย่างต่อเนื่อง น่าจะเกิดผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อสังคม

ปัจจุบัน มูลนิธิมีนางนฤมล ศิริวัฒน์เป็นประธานกรรมการ ได้วางแผนพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของทั้งสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นต่าง ๆ

ทั้งนี้มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้จดทะเบียนเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำให้ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิ สามารถนำยอดเงินบริจาคไปใช้คิดคำนวณการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้

หากท่านมีคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือหรือต้องการบริจาคสมทบหรือจัดต้งเป็นกองทุนไว้ในมูลนิธิ สามารถติดต่อได้ที่

มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(เลขาธิการ โทร. 082-438-6338 )

หรือที่ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

website :www.tusaf.or.th