Sidebar

Magazine menu

14
Sun, Apr

ภาพในงานกิจกรรมกอล์ฟ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 65

ภาพในงานกิจกรรมกอล์ฟ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 65 โดย คุณธีรชัย (ต.อ.43) นายก สนตอ. คุณประสาทพร (ต.อ.43) เลขาธิการ สนตอ. และ น.อ. ชนวุฒิ (ต.อ.43) ประธานฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ เป็นไปด้วยความสนุกสนานระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ต.อ. 20 รุ่น และเพื่อนๆ กว่า 80 คน แสดงถึงความสามัคคีของนักเรียนเก่า ต.อ. ที่คงมุ่งมั่นทำความดี สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง