Sidebar

Magazine menu

27
Mon, May

นายนรชิต สิงหเสนี (ตอ.รุ่น 34) : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Typography
 
นายนรชิต สิงหเสนี (ตอ.รุ่น 34)  : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

พ.ศ. 2532 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา) 
พ.ศ. 2533 ที่ปรึกษา คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
พ.ศ. 2534 อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
พ.ศ. 2537 ผู้อำนวยการกอง กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ผู้อำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2538 รองอธิบดี กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2539 รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2540-2543 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ( ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ) 
พ.ศ. 2543 เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 
พ.ศ. 2545 เอกอัครราชทูตประจำนิวซีแลนด์ ตองกา และซามัว 
พ.ศ. 2550 รองปลัดกระทรวง ด้านงานทวิภาคี 
พ.ศ. 2551 รองปลัดกระทรวง ด้านงานพหุภาคี 
พ.ศ. 2552 เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
1 ก.พ. 2558 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ